Regulamin KTG Kosówka

 

REGULAMIN
KLUBU TURYSTÓW GÓRSKICH
„KOSÓWKA”
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
 
Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 1. Klub działający na podstawie niniejszego regulaminu nosi nazwę:
            Klub Turystów Górskich „Kosówka”
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
            Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
 1. Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.
 
§ 2
 1. Klub jest jednostką organizacyjną Oddziału Łódzkiego PTTK, powołaną na podstawie uchwały zarządu Oddziału z dnia 02.VI.1958 r. i działa zgodnie z postanowieniami statutu PTTK oraz statutu Oddziału Łódzkiego PTTK.
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału Łódzkiego PTTK.
 
§ 3
 1. Klub zrzesza miłośników uprawiania różnych form turystyki zarówno w kraju jak i za granicą, a w szczególności miłośników gór czynnie uprawiających turystykę górską.
 2. Członkowie Klubu muszą być członkami PTTK.
 
§ 4
 1. Klub zrzesza członków PTTK, którzy złożą pisemną deklarację członkostwa i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Klub pobiera od swoich członków składkę klubową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Klubu, która w całości przeznaczona jest na potrzeby Klubu.
 3. Klub może grupować osoby będące członkami PTTK, zrzeszonymi w innych klubach, kołach i oddziałach, zainteresowane formami działalności prowadzonej przez Klub.
 4. Osoby, o których mowa w punkcie 3, opłacają członkowską składkę klubową.
 
§ 5
1.       Klub używa własnej pieczęci o treści:
Klub Turystów Górskich „Kosówka”
Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza
90-301 Łódź ul. Wigury 12 A
NIP 725-10-56-295 tel. 636-15-09
2.       Klub posiada odznakę klubową, oraz plakietkę, których wygląd przedstawia załącznik 1.
 
Rozdział II – CELE I ZADANIA KLUBU
 
§ 6 Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
 
§ 7 Celem Klubu jest realizacja podstawowych zadań PTTK w zakresie działalności turystycznej i krajoznawczej,
a w szczególności:
 1. stwarzanie warunków ułatwiających członkom Klubu wędrowanie i działalność krajoznawczą,
 2. zespalanie miłośników gór celem krzewienia idei turystyki górskiej i kultury turystycznej,
 3. szerzenie umiłowania gór, a w szczególności gór polskich,
 4. ochrona przyrody górskiej i zabytków kultury,
 5. pogłębianie wiedzy o górach,
 6. współdziałanie za pośrednictwem Zarządu Oddziału z władzami PTTK, organami państwowymi i gospodarczymi w zakresie celów określonych niniejszym regulaminem .
 
§ 8 Poza celami, o których mowa w § 7, Klub za zgodą Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK może uczestniczyć
w pracach innych stowarzyszeń o pokrewnych celach i zakresie działalności.
 
§ 9 W Klubie mogą być tworzone sekcje specjalistyczne w zakresie turystki górskiej i krajoznawstwa wg zainteresowań członków.
 
§ 10 Zadania swoje Klub realizuje poprzez:
1.      organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych z uwzględnieniem rejonów górskich,
2.      teoretyczne i praktyczne zapoznawanie członków Klubu z zasadami prawidłowego uprawiania turystyki w górach z uwzględnieniem ochrony przyrody górskiej oraz zasad taternictwa,
3.      umożliwianie członkom Klubu uzyskania kwalifikacji przodowników GOT,
4.      poradnictwo i pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek w rejony górskie,
5.      szerzenie wiedzy o górach,
6.      współdziałanie z zagranicznymi górskimi organizacjami turystycznymi za pośrednictwem władz PTTK,
7.      organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego dla członków Klubu.
 
§ 11 Do realizacji swoich zadań Klub dąży poprzez:
1.      przeprowadzanie szkoleń, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych i towarzyskich,
2.      przeprowadzanie pokazów filmowych, organizowanie wystaw, inicjowanie tematyki górskiej w wydawnictwach turystycznych, wygłaszanie pogadanek w mediach,
3.      utrzymywanie łączności i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami górskimi poprzez wymianę delegacji i czasopism,
4.      przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów z zakresu turystyki, ochrony przyrody górskiej
i zabytków.
 
Rozdział III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 12 Klub zrzesza członków zwyczajnych Oddziału Łódzkiego PTTK, opłacających w nim roczną składkę członkowską PTTK oraz dodatkową składkę klubową, a także członków zwyczajnych PTTK z innych kół, klubów i oddziałów PTTK przyjętych do Klubu przez Zarząd Klubu, którzy swą przynależność do klubu potwierdzają opłacaniem tylko dodatkowej składki klubowej.
 
§ 13 Członkiem Klubu „KOSÓWKA” może być członek zwyczajny PTTK, który:
1.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych,
2.       małoletni w wieku do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 
§ 14 Członkowie Klubu dzielą się na:
1.       członków sympatyków,
2.       członków zwyczajnych,
3.       członków honorowych.
 
§ 15
 1. Członkostwo zwyczajne PTTK w Klubie dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki za dany rok.
 2. Przynależność członka PTTK do Klubu Turystów Górskich „Kosówka” udokumentowana jest dodatkowo legitymacją członka Klubu wg wzoru ustalonego przez zarząd Klubu.
 
§ 16
 1. Członkiem sympatykiem może być członek zwyczajny PTTK, który wykazuje zainteresowanie zadaniami Klubu, złoży pisemną deklarację z podpisami dwóch członków Klubu, jako osób wprowadzających i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów.
 2. Przesunięcia przez Zarząd Klubu z członka sympatyka na członka zwyczajnego dokonuje się po dwuletnim stażu klubowym i przy posiadaniu przynajmniej brązowej odznaki GOT, bez składania pisemnej deklaracji.
 3. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna (lub prawna) szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu lub dla rozwoju turystyki górskiej.
 4. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
 5. Kandydaturę członka honorowego może zgłosić każdy członek Klubu.
 6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki klubowej.
 
§ 17 Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1.       wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2.       wybierać i być wybieranym na delegata na zjazd Oddziału PTTK w Łodzi po ukończeniu 16 lat,
3.       zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK i działalności Klubu,
4.       korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określanych przez władze zwierzchnie,
5.       uczestniczyć w zebraniach plenarnych Klubu i we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub,
6.       nosić odznakę PTTK i odznakę Klubu.
 
§ 18
1.       Do obowiązków członka Klubu należy:
a)        przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
b)       uczestniczenie w działalności PTTK,
c)        godne reprezentowanie imienia turysty polskiego ,
d)       współdziałanie w realizowaniu zadań Klubu,
e)       wykonywanie zadań powierzonych przez władze Klubu,
f)          przestrzeganie zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków,
g)       regularne opłacanie składki członkowskiej PTTK oraz klubowej,
h)        udzielanie pierwszej pomocy - podczas imprez klubowych lub wędrówek po górach wszystkim, którzy jej potrzebują oraz powiadomienie organów ratownictwa i pomaganie im w zakresie zleconym i własnych możliwości,
i)          przestrzeganie postanowień regulaminu Klubu oraz stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu
j)           opieka nad zabytkami kultury a w szczególności regionów górskich i ochrona przyrody górskiej.
2.       Członkowie Klubu, którzy są uczniami, studentami, emerytami lub rencistami, korzystają z 50% zniżki
w opłacaniu składki klubowej.
 
§ 19
1.       Utrata członkostwa w Klubie następuje w razie:
a)        utraty członkostwa PTTK,
b)       dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
c)        wykluczenia z Klubu prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego ŁO PTTK,
d)       skreślenia z listy członków Klubu przez Zarząd na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2.       Oświadczenie o wystąpieniu z Klubu kieruje się do Zarządu Klubu ustnie lub na piśmie.
3.       Wystąpienie nie zwalnia członka Klubu od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
4.       Osobom wykluczonym bądź skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Klubu do Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
5.       Zarząd Klubu ma prawo zawiesić członka w jego prawach, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie przed sądem koleżeńskim OŁ PTTK.
 
Rozdział IV – WŁADZE KLUBU, ICH KOMPETENCJE ORAZ ORGANIZACJA PRACY
 
§ 20 Władzami Klubu są:
1.       Walne Zebranie Klubu,
2.       Zarząd Klubu,
3.       Komisja Rewizyjna Klubu.
 
§ 21
1.       Władze Klubu wymienione w § 20 pkt 2. i 3 pochodzą z wyboru.
2.       Nie można łączyć funkcji we władzach Klubu wymienionych w § 20 pkt 2. i 3.
3.       Zasady wyboru członków władz Klubu oraz ich liczbę uchwala Walne Zebranie Klubu.
4.       Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu nie mogą liczyć mniej niż 3 osoby.
5.       Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym i są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
6.       Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego
z wyboru. Przy kooptacji członków obowiązują przepisy jak przy wyborze nowych.
7.       Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przy­padku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 
§ 22 Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 2 lata.
 
WALNE ZEBRANIE
 
§ 23
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu w IV kwartale roku:
a)        sprawozdawcze raz do roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu,
b)       sprawozdawczo-wyborcze raz na dwa lata dla dokonania wyboru władz Klubu oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
3.      Termin, miejsce i porządek dzienny Walnego Zebrania Klubu należy podać na piśmie do wszystkich członków Klubu przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4.      W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział wszyscy członkowie Klubu.
5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zostaje zwołane:
a)        z inicjatywy Zarządu Klubu,
b)       na żądanie Zarządu Łódzkiego Oddziału PTTK,
c)        na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,
d)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu winno być zwołane w terminie 14 dni od daty żądania.
7.      Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a)        wybór Zarządy i Komisji Rewizyjnej na okres 2 lat,
b)       wybór delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Łodzi,
c)        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania,
d)       uchwalenia rocznego planu działalności Zarządu i preliminarza budżetowego,
e)       rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian w regulaminie Klubu,
g)       uchwalania wysokości składek klubowych, wpisowego i innych świadczeń członków Klubu,
h)        uchwalanie wniosków o wykluczenie członków Klubu,
i) podejmowanie uchwał o godności członka honorowego Klubu,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania.
8.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne, jeżeli prezydium Zebrania stwierdzi, że zostało zwołane zgodnie
z § 23 ust. 2 ÷ 5 niniejszego regulaminu z tym, że w przypadku:
a)        gdy Klub liczy do 150 członków na Zebranie przybyła co najmniej połowa liczby członków Klubu,
b)       gdy Klub liczy powyżej 150 członków przybyło co najmniej 50 członków.
9.       Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania
z wyjątkiem uchwalenia i zmian szczegółowego regulaminu Klub, które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
10.   Walne Zebranie Klubu podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, natomiast wyboru władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 
ZARZĄD
 
§ 24
1.       Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresie między walnymi zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz przed Zarządem Oddziału PTTK w Łodzi.
2.       W skład Zarządu wchodzi od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę wybieranych członków Zarządu Klubu określa Walne Zebranie Klubu swoją uchwałą.
3.       Zarząd Klubu wybiera ze swojego składu prezesa w głosowaniu tajnym. Obsadzenie pozostałych funkcji, tj. dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika należy do kompetencji prezesa.
4.       Zarząd Klubu może uzupełnić skład drogą kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby wybranych przez Walne Zebranie Klubu członków Zarządu.
5.       Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 10 razy w roku. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6.       Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność 50% członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy równych liczbach głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
7.       Zebrania Zarządu Klubu zwołuje prezes lub wiceprezes Klubu.
8.       W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej bez prawa głosowania.
9.       Do obowiązków i kompetencji Zarządu Klubu należy:
a)        wykonanie uchwał Zarządu Oddziału PTTK,
b)       wykonanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
c)        wykonanie zadań regulaminowych Klubu,
d)       opracowanie rocznych planów działalności, preliminarza budżetowego i sprawozdań z działalności Klubu,
e)       zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu w granicach preliminarza budżetowego i zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze zwierzchnie PTTK,
f)           reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
g)       przyjmowanie, prowadzenie ewidencji i skreślanie z listy członków Klubu, udzielanie upomnienia i nagany,
h)        zatwierdzanie rocznych planów sekcji i czuwanie na ich realizacją,
i)          przygotowanie na Walne Zebrane planów działania, preliminarzy budżetowych, sprawozdań i wniosków,
j)          wydawanie wewnętrznych instrukcji i komunikatów,
k)        występowanie do sądu koleżeńskiego PTTK z wnioskami o ukaranie członków Klubu,
l)          występowanie do Walnego Zebrania Klubu z wnioskami o nadanie godności członka honorowego Klubu,
m)      przyjmowanie członków PTTK i członków Klubu, wręczanie im legitymacji członkowskich, prowadzenie ewidencji członków i kartoteki deklaracji członkowskich oraz stałe ich aktualizowanie, zbieranie składek członkowskich,
n)        prowadzenie dokumentacji pracy Klubu,
10.   Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje prezes, wiceprezesi i sekretarz lub skarbnik, względnie inni upoważnieni przez Zarząd Klubu członkowie.
 
KOMISJA REWIZYJNA KLUBU
 
§ 25
1.       Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
2.       Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu,
4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
5.       Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a)        kontrola działalności programowej i organizacyjnej Klubu,
b)       kontrola gospodarki finansowej i materialnej Klubu,
c)        składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
d)       występowanie do Zarządu Klubu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6.       Komisja Rewizyjna działa na postawie regulaminu wydanego przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
 
Rozdział V -     MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
 
§ 26
 1. Fundusze Klubu składają się:
a)        ze składek członkowskich i wpisowego,
b)       dotacji Zarządu Oddziału,
c)        z darowizn.
 1. Klub może prowadzić działalność zarobkową w formie organizowania imprez turystycznych, kursów szkoleniowych, wypożyczalni sprzętu turystycznego orz w innej formie poza zarobkową działalnością gastronomiczną za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału.
 2. Klub korzysta z lokalu Łódzkiego Oddziału PTTK.
 3. Majątek Klubu stanowi własność Oddziału PTTK w Łodzi.
 4. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi reguluje instrukcja finansowo-księgowa ustalona przez Zarząd Oddziału.
 
§ 27 Klub korzysta z pomocy biura Oddziału PTTK w Łodzi.
 
Rozdział VI – ROZWIĄZANIE KLUBU
 
§ 28
1.       Decyzja o rozwiązaniu Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu. Uchwała wymaga przyjęcia przez prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi.
2.       Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały prezydium Zarządu Oddziału. Przed podjęciem uchwały prezydium Zarządu Oddziału powinno wysłuchać przedstawicieli Zarządu Klubu.
3.       Od uchwały wymienionej w ust. 2 służy Zarządowi Klubu odwołanie do prezydium Zarządu Głównego PTTK
w terminie 14 dni od daty przyjęcia uchwały.
 
§ 29
1.       W przypadku rozwiązania Klubu, likwidację jego aktywów i pasywów przeprowadza likwidator ustanowiony przez prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi.
2.       Likwidator postępuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w PTTK.
 
Regulamin zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu w dniu 4 grudnia 2003 roku.
 
Zatwierdzono uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 24 maja 2004 roku.
 
Załącznik 1
-        - wzór plakietki klubowej,
-        - wzór znaczka klubowego.
 
 
ZałącznikWielkość
Znaczek i plakietka KTG Kosowka.pdf92.82 KB